Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC, CHỨNG BA NGÔI BẤT THOÁI