Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

KHÔNG PHẢI BỒ TÁT ĐẠI THỪA THÌ KHÔNG THỂ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

KHÔNG PHẢI BỒ TÁT ĐẠI THỪA

THÌ KHÔNG THỂ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Trong Phật Pháp Đại Thừa, mỗi niệm đều là lấy Hư Không Pháp Giới làm cảnh giới.

Chúng ta vì ai mà học Phật?

Nếu vì chính mình mà học là Tiểu Thừa. Chúng ta vì chúng sanh mà học.

Vì những chúng sanh nào vậy?

Hư Không Pháp Giới tất cả chúng sanh.

Các vị nghĩ tưởng, tâm lượng này bao lớn?

Sau khi chúng ta học thành, mục đích là phải giúp Phật hoằng Pháp lợi sanh. Lợi ích những chúng sanh, phải nên biết Pháp Giới tất cả chúng sanh. Bổn nghĩa của hai chữ chúng sanh này chúng ta nhất định phải tường tận, không nên hàm hồ.

Ý nghĩa của hai chữ chúng sanh này là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Con người chúng ta là thuộc về động vật. Động vật là chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Thực vật cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh, nên thực vật cũng gọi chúng sanh.

Khoáng vật vẫn là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Nhà Phật nói đại, nói Thế Giới, thậm chí hóa độ của một vị Phật nhỏ đến vi trần, hết thảy đều là do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Như vậy mới biết phạm vi của chúng sanh rộng lớn dường nào.

Trụ chân thật huệ, điều này thì quan trọng. Không trụ chân thật huệ thì không phải là Bồ Tát Đại Thừa. Không phải Bồ Tát Đại Thừa thì không thể Vãng Sanh Tịnh Độ. Đại Đức xưa nói với chúng ta rất nhiều, Đại Thừa ngay trong Đại Thừa, Nhất Thừa ngay trong Nhất Thừa, thù thắng không gì bằng.

Nếu chúng ta ngay đến tâm Đại Thừa cũng không có thì niệm Phật làm sao có thể Vãng Sanh?

Tâm Đại Thừa chính là chân thật huệ, cho nên chúng ta mỗi niệm phải vì chúng sanh.

Ngày ngày niệm kệ hồi hướng:

Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, bao nhiêu người đều đang đọc, nhưng đọc như thế nào?

Có miệng mà không có tâm, tâm lượng thực tế là quá nhỏ, chỉ biết tự lợi mà không thể lợi tha, giúp đỡ người khác đều rất không tự nguyện, vậy thì làm sao bạn có thể thành tựu?

Có một số đồng tu nói:

Không phải tôi không bằng lòng, mà là tôi không có năng lực.

Lời nói này có đạo lý hay không?

Không có đạo lý!

Bạn không có năng lực thì ai có năng lực?

Mỗi người đều khiêm tốn nói là không có năng lực thì Phật Pháp liền bị đoạn tuyệt ở vào thời đại này. Phật Pháp nếu bị đoạn tuyệt thì bốn chúng đệ tử chúng ta đều có trách nhiệm.

Quả báo là gì?

Đọa đến A Tỳ Địa ngục.

Vì sao bạn đọa địa ngục A Tỳ?

Bạn là đệ tử Phật nhưng không làm hết trách nhiệm của đệ tử Phật. Trách nhiệm lớn nhất của đệ tử Phật chính là nối dòng huệ mạng Phật. Phật Pháp và thế Pháp không như nhau.

Các vị đồng tu đều biết rõ câu:

Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng.

Ta cầu làm Phật đều có thể làm đến được, huống hồ ta cầu giúp Phật tiếp dẫn chúng sanh thì có lý nào mà không được Chư Phật gia trì?

Chắc chắn được Chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần bảo hộ, chỉ sợ là bạn không phát tâm.

***