Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

PHÁP MÔN NÀY GỌI LÀ PHÁP MÔN RẤT KHÓ TIN, NHƯNG THÀNH TỰU THÌ THẬT DỄ DÀNG

PHÁP MÔN NÀY GỌI LÀ PHÁP MÔN

RẤT KHÓ TIN, NHƯNG THÀNH

TỰU THÌ THẬT DỄ DÀNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Nếu đối với Pháp Môn Tịnh Độ không có niềm tin, không chịu tiếp nhận, một chút biện pháp cũng không. Gặp được Pháp Môn này, phải tin tưởng, phải phát nguyện và chịu buông bỏ tất cả Pháp Môn, thì không có gì là chẳng thành tựu.

Vì vậy Pháp Môn này gọi là Pháp Môn khó tin. Rất khó tin, nhưng thành tựu thì thật dễ dàng. Khó tin mà dễ hành trì, vững vàng, bảo đảm quí vị sớm thành tựu.

Đây là nói đến Phật A Di Đà kiến tạo đạo tràng này, trường học này. Quí vị trú trong chân thật tuệ, dõng mãnh tinh tấn, đây gọi là trí tuệ tự tánh bát nhã. Dõng mãnh tinh tấn cũng có người hướng đẫn, thầy giáo hiểu rõ học sinh này, có hoài bảo, có cái nhìn xa, tâm lượng rất lớn, Tự Tại Vương Như Lai.

Họ cũng đi tham học, tham học bao nhiêu nơi?

Biến Pháp Giới, Hư Không giới, tất cả đạo tràng của chư Phật, không thiếu chỗ nào. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa ở Ấn Độ tham học vậy, tất cả các Tông Giáo học phái đều học qua, đây là dõng mãnh tinh tấn.

Ngài có một phương hướng một mục tiêu, chuyên chí trang nghiêm diệu độ, chính là Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài nắm bắt được điểm then chốt trong các đạo tràng của Chư Phật, nếu có khuyết điểm, có giới hạn, Ngài liền xả bỏ hết, cho nên đã kiến lập nên một hoàn cảnh tu học cực kì hoàn mỹ chứ không phải ngẫu nhiên mà có.

Cố tri Cực Lạc y chánh thanh tịnh trang nghiêm, giai chân thật huệ chi sở lưu hiện.

Câu này rất quan trọng. Chánh báo của Cực Lạc Thế Giới, trong toàn bộ Thế Giới, chánh báo là Phật A Di Đà, ngoài ra là y báo.

Y báo chính là mười phương ngưỡng mộ Phật A Di Dà, nên Niệm Phật để được Vãng Sanh về đó. Người từ nơi chúng ta Vãng Sanh đi, tôi đi rồi, đến Cực Lạc Thế Giới, tôi là chánh báo, A Di Đà Phật là y báo của tôi. Ý nghĩa của y chánh này, cần phải hiểu rõ ràng, minh bạch.

Trong Kinh Hoa Nghiêm nói chủ bạn viên dung. Tôi là chủ, còn A Di Đà Phật là bạn của tôi. Quí vị là chủ, tôi và A Di Đà Phật là bạn của bạn. Bất cứ ai cũng đều làm chủ, và bất cứ người đều là bạn chủ bạn viên dung.

Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, như Vãng Sanh Luận nói:

Tam chủng trang nghiêm nhập nhất pháp cú, nhất pháp cú giả thanh tịnh cú, thanh tịnh cú giả chân thật trí huệ vô vi Pháp Thân, cố tri diệu thủ trang nghiêm, tức thị thanh tịnh Pháp Thân, vô nhị vô biệt.

Trong Vãng Sanh Luận nói tam chủng trang nghiêm. Thứ nhất là Phật trang nghiêm, thứ hai là Bồ Tát trang nghiêm, thứ ba là quốc độ trang nghiêm. Thế Giới Tây Phương Cực Lạc là như vậy. Vãng Sanh Luận tán thán Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Phật là A Di Đà Phật.

Bồ Tát, hạ hạ phẩm Vãng Sanh, Thánh Phàm Đồng Cư Độ là hạ hạ phẩm Vãng Sanh, sanh đến Cực Lạc Thế Giới chính là Bồ Tát, còn không phải là phổ thông Bồ Tát, được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Dà gia trì, mỗi mỗi đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát, thật tuyệt. Pháp Môn này gọi là pháp khó tin, là chính câu này.

A Duy Việt Trí Bồ Tát là người thế nào?

Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là bậc sơ trụ trở lên, vượt qua Thập Pháp Giới. Vượt qua thập Pháp Giới thật không đơn giản.

Chúng ta ở nơi thế gian này tu, cần tu bao nhiêu năm?

Luận kiếp mà tính.

Tại sao khi Vãng Sanh thì làm A Duy Việt Trí Bồ Tát?

Có rất nhiều Bồ Tát không tin, sao có chuyện dễ vậy?

Nhưng đó là sự thật, là do oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Phàm đến Thế Giới Cực Lạc đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. Tam chủng trang nghiêm nhập nhất pháp cú, nhất pháp cú chính là thanh tịnh cú.

***