Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ CỘNG SẢN, THẾ GIỚI CỰC LẠC HẦU NHƯ KHÔNG CÓ TÀI SẢN TƯ NHÂN