Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN LÀ BỔN NGUYỆN

HIỂN THỊ BỔN NGUYỆN DI ĐÀ RỘNG LỚN

HIỂN THỊ BỔN NGUYỆN DI ĐÀ RỘNG LỚN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NIỆM NIỆM KHÔNG QUÊN BỔN NGUYỆN

NIỆM NIỆM KHÔNG QUÊN BỔN NGUYỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không