Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

VÃNG SANH THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC QUÝ VỊ CÓ NHỮNG NĂNG LỰC NÀY!