Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

NHỮNG VỊ ĐẠI BỒ TÁT ĐỀU PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH THẾ GIỚI CỰC LẠC