Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI Y CHÁNH TRANG NGHIÊM

THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ NHẤT THỪA

THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ NHẤT THỪA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC, CHỨNG BA NGÔI BẤT THOÁI

ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC, CHỨNG BA NGÔI BẤT THOÁI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không