Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

TỪ NGAY TRONG THẬT KHÓ NÀY CHÚNG TA MỚI THỂ HỘI TỊNH ĐỘ THÙ THẮNG

TỪ NGAY TRONG THẬT KHÓ NÀY

CHÚNG TA MỚI THỂ HỘI

TỊNH ĐỘ THÙ THẮNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Có phải chúng ta chân thật đang tu nhất tâm hay không?

Khởi tâm động niệm vẫn có ta, còn có bạn, còn có anh ấy thì không thể nhất tâm. Khởi ý niệm có ta thì đã rơi vào ba tâm hai ý rồi.

Đến lúc nào có thể hồi quy tự tánh hồi quy tự tánh chính là trong Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh?

Đến lúc nào bạn không còn hai tâm, bạn chỉ có nhất tâm, thì bạn liền minh tâm kiến tánh, bạn liền hồi quy tự tánh.

Bạn còn dùng hai tâm thì bạn không thể quay về tự tánh, công phu của bạn có tu được tốt hơn cũng chỉ trong mười Pháp Giới, Pháp Giới Phật, Pháp Giới Bồ Tát, bạn không cách gì khế nhập Pháp Giới Nhất Chân.

Pháp Giới nhất chân nhất định phải nhất tâm. Việc này khó, thật khó.

Cho nên, Phật ở trong rất nhiều Kinh Luận đều nói qua, phàm phu thành Phật không phải thành cứu cánh viên mãn Phật, chính là phần chứng vị Phật, Thiên Thai Tông gọi là phần chứng vị Phật.

Phần chứng vị Phật là Phật thật, tuy là không viên mãn, nhưng họ là chân thật. Trong Thiền Tông thường dùng mặt trăng để làm thí dụ, đây là trăng thật, tuy là không phải là trăng mười năm, không phải là trăng tròn đầy, mùng ba mùng bốn là trăng ngà, ánh trăng của trăng ngà là ánh sáng của trăng thật, nó không phải là giả.

Phật đem cái gì để thí dụ cho ánh trăng giả?

Ánh trăng ở trong nước, bóng trăng ở trong nước, đó là giả, không phải là thật.

Trong Kinh Lăng Nghiêm thí dụ được tương đối gần gũi một chút, gọi là kéo mắt nhìn thấy hai trăng, đó là tiếp cận cái thật.

Kéo mắt là gì?

Chúng ta dùng ngón tay ấn vào tròng mắt một cái, xem thấy bên ngoài là hai hình, xem ánh trăng thì là hai ánh trăng. Hai ánh trăng đương nhiên có một cái thật, một cái giả. Phật dùng cái này để làm thí dụ, dạy chúng ta đi tưởng tượng.

Cho nên, Phật trong mười Pháp Giới là kéo mắt nhìn thấy được Phật, không phải là thật, thế nhưng rất gần rồi, chắc chắn không phải là trăng trong nước. Trăng trong nước là thuần túy hư vọng, chắc chắn không phải là thật.

Do đây có thể biết, sự việc này là thật khó, không phải giả khó. Từ ngay trong thật khó này, chúng ta mới thể hội được Tịnh Độ thù thắng.

***