Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

ĐẾN TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC LẬP TỨC CHỨNG ĐẮC LÝ SỰ VÔ NGẠI, SỰ SỰ VÔ NGẠI