Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

CHỈ CÓ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT LÀ KHÔNG CẦN ĐOẠN PHIỀN NÃO, CHỈ CẦN ĐIỀU PHỤC ĐƯỢC PHIỀN NÃO LÀ ĐƯỢC

CHỈ CÓ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

LÀ KHÔNG CẦN ĐOẠN PHIỀN NÃO,

CHỈ CẦN ĐIỀU PHỤC

ĐƯỢC PHIỀN NÃO LÀ ĐƯỢC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Bát Nhã là pháp môn rất hay. Chúng ta gặp được pháp duyên thù thắng, gặp được thiện tri thức, đạo hữu đồng tu tốt, đối với Kinh Luận Bát Nhã có thể có sự hiểu biết tương đối.

Nhưng Cổ Đức thường nói:

Lý tuy đốn ngộ, sự phải tiệm trừ.

Có giải ngộ, đạo lý đã hiểu rõ, đã thông suốt, nhưng tập khí xấu của mình mỗi mỗi đều vẫn tồn tại, đều chưa có biện pháp đoạn trừ. Hay nói cách khác, trong sinh hoạt thường ngày, từng giây từng phút có thể khảo nghiệm lại chính mình.

Thí dụ tài, sắc, danh, thực, thùy bày ra trước mắt chúng ta, chúng ta thấy sắc, nghe âm thanh có còn động tâm hay không?

Tuy chúng ta hiểu rõ phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, chúng ta khẳng định đây là sự thật, nhưng khi những cảnh tượng huyễn này bày ra trước mắt chúng ta có động tâm không?

Nếu như vẫn còn có mảy may tâm yêu ghét, thuận theo ý của mình liền khởi ý niệm tham ái, không hợp ý của mình liền khởi ý niệm chán ghét, vậy thì không thể ra khỏi tam giới, vẫn cứ đọa lạc trong luân hồi như cũ.

Từ đây cho thấy, phương pháp tu hành này khó lắm, khó thực sự.

Chư Phật Bồ Tát rất thông suốt, rất hiểu rõ về việc này, cho nên đã mở ra cho chúng ta một con đường gọi là môn dư đại đạo, quảng độ chúng sanh, đó chính là đại pháp môn niệm Phật mang theo nghiệp Vãng Sanh, bất thoái thành Phật, vì đoạn phiền não quả thật là quá khó khăn.

Chỉ có lời nói này của Tịnh Tông nhất định phải khắc ghi trong lòng, phải hiểu thật thông suốt, hiểu thật rõ ràng.

Đây tức là nói, tất cả mọi pháp môn đều phải đoạn phiền não mới có thể thoát khỏi luân hồi, chỉ có pháp môn niệm Phật là không cần phải đoạn phiền não, chỉ cần điều phục được phiền não là được. Điều phục dễ dàng hơn đoạn rất nhiều.

***