Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

THỜI KỲ MẠT PHÁP THÌ TỊNH ĐỘ THÀNH TỰU

THỜI KỲ MẠT PHÁP

THÌ TỊNH ĐỘ THÀNH TỰU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Vì sao mà Phật lại nói nhiều Pháp Môn đến như vậy?

Bởi vì chúng sanh căn tánh không như nhau. Cái này nếu như các vị nghe không hiểu được, chúng tôi lấy một cái ví dụ.

Hiệu thuốc bán thuốc, bạn xem thuốc thì có đến mấy nghìn mấy vạn loại, loại thuốc nào cũng hay cả, trị bệnh mà, ta cần sử dụng loại thuốc gì thì phải xem ta bị loại bệnh gì, dùng cái loại thuốc này thì trị được căn bệnh của ta, ta uống loại thuốc đó thì liền sẽ khỏi bệnh, thuốc vào liền hết bệnh, có lợi ích đối với ta.

Loại thuốc khác thì chúng ta không thể nói là nó không tốt được, vì nó trị bệnh của người khác, bệnh của người khác thì không giống với bệnh của ta, vậy thì chúng ta dùng thuốc đều không giống nhau, chỉ cần trị khỏi bệnh thì không phải đều là thuốc hay cả sao?

Đều là thuốc tốt cả mà. Nếu mà uống sai thuốc, uống sai loại, chúng ta đều biết có thể ngay cả mạng sống cũng không giữ nổi. Phật Pháp thì cũng như vậy, nếu mà học sai Pháp Môn, thì Pháp Thân huệ mạng sẽ bị đoạn mất. Đó là đạo lý.

Vì thế, tám mươi bốn nghìn Pháp Môn này bạn phải lựa chọn cho cẩn thận, nhất định không thể chọn sai. Nếu như bạn thật sự hiểu được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, tôi tin rằng các vị sẽ hoảng sợ, ngộ nhỡ chọn sai thì Pháp Thân huệ mạng của ta coi như tiêu rồi.

Phật biết được vô cùng rõ ràng, cho nên Phật trước khi nhập diệt đã có chỉ thị đối với chúng ta, chỉ thị cho chúng ta một cái đại phương hướng đại nguyên tắc.

Phật đã nói, thời kỳ Chánh Pháp sau khi Phật diệt độ một nghìn năm là Chánh Pháp, thì giới luật sẽ thành tựu chỉ cần chăm chỉ học giới, không được phạm giới, không thể phá giới, thì bạn có thể chứng quả.

Thời kỳ Tượng Pháp chính là một nghìn năm lần thứ hai sau khi Phật diệt độ, sau một nghìn năm thứ nhất cho đến hai nghìn năm, thì thiền định thành tựu thời kỳ mà Phật Pháp truyền đến Trung Quốc thì đúng vào thời kỳ Tượng Pháp, vì thế mà Thiền ở Trung Quốc vô cùng phổ biến, đạo lý là chỗ này. Thời kỳ Mạt Pháp thì Tịnh Độ thành tựu.

Thời kỳ Mạt Pháp chính là sau khi Phật diệt độ hai nghìn năm trở đi. Mạt Pháp đến một vạn năm. Hiện tại cả Thế  Giới công nhận, Phật diệt độ tính đến nay là hơn hai nghìn năm trăm năm rồi, vậy là đang trong thời kỳ Mạt Pháp.

Chúng ta sanh vào Mạt Pháp, tùy thuận sự giáo huấn của Phật Đà, chúng ta lựa chọn Pháp Môn Tịnh Độ thì đúng rồi, vậy thì không sai, đại phương châm đại nguyên tắc không sai.

Pháp Môn Tịnh Độ Kinh Điển không nhiều, hiện nay chúng ta xem thấy có năm Kinh một Luận.

Trong Năm Kinh Một Luận này, y theo bộ nào cũng đều được, một môn thâm nhập.

Bạn nói năm Kinh một luận tôi đều học, thì cũng được, dù sao cũng là cùng một tông phái, đây là cùng một con đường, cùng một đường lối, nhưng những Kinh Điển của các tông phái khác thì không thể nào học đến.

***