Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

TÔNG CHỈ CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ LÀ TÂM TỊNH THÌ CÕI NƯỚC TỊNH

TÔNG CHỈ CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

LÀ TÂM TỊNH THÌ CÕI NƯỚC TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Thế nên Phật Bồ Tát, Tổ Sư Đại Đức của chúng ta dạy cho chúng ta một mục tiêu phương hướng rất tốt, đó chính là cầu sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận Phật A Di Đà.  Sự việc này Đại Sư Thiện Đạo nói rất hay.

Đại Sư Thiện Đạo là người vào thời đầu nhà Đường, Ngài nói pháp môn này vạn người tu vạn người Vãng Sanh, chỉ cần bạn chịu học, không ai không thành công, hơn nữa Kinh Luận không nhiều.

Vào thời nhà Đường, căn cứ theo chính là Ba Kinh Một Luận, sau đó Tổ Sư Đại Đức thêm vào hai loại, số lượng cũng không nhiều, cho nên Tịnh Độ tông hiện tại Kinh Điển chủ yếu là năm Kinh một luận. Năm Kinh một luận đều học, cũng được, nếu như kiêm quá nhiều, học một loại cũng được.

Thế nhưng đây chính là pháp môn niệm Phật, bạn cần phải biết tông chỉ của pháp môn niệm Phật là ở đâu, phương hướng mục tiêu ở nơi đâu.  Tông chỉ của nó chính là tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật hiệu, trì danh niệm Phật tu tâm thanh tịnh.

Tu bằng cách nào?

Đặc biệt là cảnh giới hiện tiền. Cảnh giới có hai loại. Một là hoàn cảnh vật chất, thuận cảnh, nghịch cảnh. Một loại là hoàn cảnh nhân sự, thiện duyên, ác duyên.

Thuận cảnh thiện duyên thì tốt, ở trong đây luyện cái gì?

Luyện không khởi tham luyến, không sanh tham luyến, giữ gìn tâm bình khí hoà.

Nếu như là nghịch cảnh ác duyên, vậy tu cái gì?

Tu không khởi sân hận, không oán trời không trách người.

Tham sân si phải từ đâu mà đoạn?

Chính ở ngay trong cuộc sống thường ngày mà chúng ta gặp phải, thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên, đem tham sân si mạn của chúng ta đoạn trừ hết.

Quá tốt. Vừa mới đoạn được một chút vẫn không phải quá nhiều, niệm Phật liền có thể sanh Tịnh Độ, sanh đến cõi Phàm Thánh Đồng Cư Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, rất dễ dàng đi được, đây chính là Đại Sư Thiện Đạo đã nói vạn người tu vạn người Vãng Sanh.

Nếu như bạn ở thế gian này, bạn còn có thọ mạng, bạn không ngừng nâng lên cao, vậy thì phẩm vị Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc càng ngày càng cao.  Đó là thật, không phải là giả.

Cho nên chúng ta thường hay nói, những thứ thế gian này không mang đi được thì không nên nghĩ đến nó, phải nên buông bỏ, những thứ mang đi được thì phải chăm chỉ nỗ lực tu học.

***