Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

PHÁP MÔN NÀY THÍCH HỢP NHẤT CHO CĂN TÁNH CỦA TẤT CẢ CHÚNG SANH

THỜI KỲ MẠT PHÁP THÌ TỊNH ĐỘ THÀNH TỰU

THỜI KỲ MẠT PHÁP THÌ TỊNH ĐỘ THÀNH TỰU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHÁP MÔN NÀY LÀ PHÁP KHÓ TIN

PHÁP MÔN NÀY LÀ PHÁP KHÓ TIN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không