Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

MỘT PHƯƠNG HƯỚNG LÀ THẾ GIỚI CỰC LẠC, MỘT MỤC TIÊU LÀ GẶP PHẬT A DI ĐÀ