Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

CHÚNG TÔI ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC ĐỂ NHÌN THẤY PHẬT A DI ĐÀ! CÒN BẠN ĐẾN LÀM GÌ? TÔI ĐẾN LÀM PHẬT!