Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

PHÁP MÔN NÀY THÍCH HỢP NHẤT CHO CĂN TÁNH CỦA TẤT CẢ CHÚNG SANH