Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC ĐỂ LÀM GÌ? ĐẾN ĐỂ HỌC, ĐỂ THÀNH PHẬT!