Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

NHỮNG NGƯỜI HOÁ SANH ĐẾN THẾ GIỚI CỤC LẠC KHÔNG GIỐNG NHAU!