Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

HỄ ĐẾN TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI BÈN THÀNH PHẬT!