Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

THẾ GIỚI CỰC LẠC CỦA PHẬT BỒ TÁT CŨNG DỰA VÀO DẠY HỌC MÀ THÀNH TỰU