Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

KINH ĐIỂN TU HỌC CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Tịnh độ năm kinh

Tịnh độ năm kinh

Số bài: 8
Kinh điển trợ tu

Kinh điển trợ tu

Số bài: 50
VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 4