Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

NGÀI KHÔNG ĐEM TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI RÕ RÀNG NHƯ VẬY, MINH BẠCH NHƯ THẾ, LÀM SAO CHÚNG TA CÓ THỂ NÓI ĐỜI NÀY CÓ HY VỌNG VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC