Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI CHẲNG CÓ AI KHÔNG THÀNH PHẬT