Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

MỘT ĐỜI ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC THÌ THƯỜNG, LẠC, NGÃ, TỊNH ĐỀU CÓ