Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC VÔ LƯỢNG THỌ LÀ THẬT KHÔNG PHẢI LÀ GIẢ