Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

TU PHÁP MÔN KHÁC TRONG NHÀ PHẬT, ĐEM CÔNG ĐỨC MÀ MÌNH TU HỌC ĐỀU HỒI HƯỚNG CẦU SINH TỊNH ĐỘ

TU PHÁP MÔN KHÁC TRONG NHÀ PHẬT,

ĐEM CÔNG ĐỨC MÀ MÌNH TU HỌC

ĐỀU HỒI HƯỚNG CẦU SINH TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Chúng ta biết, Vãng Sanh đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc cũng không phải chuyên ám chỉ những người niệm A Di Đà Phật đều được Vãng Sanh. Nếu bạn nghĩ như vậy thì sai rồi.

Sau cùng chúng ta đọc đến trong phần Tam Bối Vãng Sanh, Vãng Sanh Chánh Nhân thì sẽ nói đến cái chân tướng sự thật này.

Gặp được Pháp Môn này, người tu học Tịnh Tông chúng ta đích thực là niệm Phật Vãng Sanh. Nhưng nếu không phải tu Pháp Môn Tịnh Tông mà tu các Pháp Môn khác thì có thể Vãng Sanh hay không? Có thể.

Bạn xem phần Tam Bối Vãng Sanh ở phía sau, tổng cộng có bốn đoạn Kinh Văn, một đoạn sau cùng.

Từ Châu Đại Sư phân chia thành nhất tâm tam bối, điều nói trong đoạn này thì không phải tu Tịnh Tông, mà là tu Pháp Môn khác trong nhà Phật, đem công đức mà mình tu học đều hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ thì hết thảy đều có thể Vãng Sanh. Pháp Môn này mới thật sự gọi là quảng đại.

Không những là tu các Pháp Môn khác trong nhà Phật, chúng ta chân thật hiểu được ý nghĩa này thì suy luận ra mà biết, tu học bất kỳ Tôn Giáo nào ở thế gian mà bạn đem công đức tu học của mình đến lúc lâm chung muốn cầu Vãng Sanh thì hết thảy đều được sanh.

Thế Giới Tây Phương Cực Lạc là đa nguyên văn hóa, dù là dân tộc nào, dù là Tôn Giáo nào đi nữa cũng bao gồm hết thảy.

Điều kiện thật sự của việc Vãng Sanh các vị nhất định phải ghi nhớ:

Tâm tịnh thì Phật Độ tịnh.  Bất luận bạn tu học một Tôn Giáo nào mà tu được đến tâm địa thanh tịnh thì điều kiện của bạn đã đầy đủ, đến lúc lâm chung mà gặp được bạn hữu nói với bạn rằng thiên đường Thế Giới Tây Phương Cực Lạc cũng hay lắm, thiên đường thì có rất nhiều, cái thiên đường này thì có thể đi xem thử, như vậy họ cũng có thể đi được.

Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Đây không những là Đại Thừa, mà Đại Thừa trong Đại Thừa.

Việc này phía trước đã giới thiệu qua với các vị rồi, là Nhất Thừa ở trong Nhất Thừa, cứu cánh viên mãn, làm gì có chuyện tu học các pháp môn khác mà không thể Vãng Sanh, làm gì có đạo lý này chứ?

Thông thường trên Kinh nói tám vạn bốn ngàn Pháp Môn đó là chỉ Phật Giáo, còn nói vô lượng Pháp Môn đó chính là đem tận Hư Không Biến Pháp Giới tất cả mọi hành môn đều bao gồm vào trong cả.

Vô lượng Pháp Môn, bạn suy nghĩ xem, có bao gồm các Pháp Môn khác ở trong đó hay không?

Phải hiểu đạo lý này thì bạn mới thật sự hiểu được cái chân thật nghĩa mà Như Lai đã nói, quyết không phải là hạn chế phiến diện, mà là viên mãn, nó rất uyên thâm.

***