Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

KHÔNG CÒN CÓ PHÁP MÔN NÀO KHÁC, VỪA DỄ DÀNG, VỪA ỔN THOẢ, THÍCH ĐÁNG BẰNG PHÁP MÔN NÀY

KHÔNG CÒN CÓ PHÁP MÔN NÀO

KHÁC, VỪA DỄ DÀNG, VỪA ỔN THOẢ,

THÍCH ĐÁNG BẰNG PHÁP MÔN NÀY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Trong hết thảy Pháp Môn tu học, không gì hơn được Pháp Môn Niệm Phật.

Chúng tôi đang giảng bộ Kinh này đến chỗ này, tôi nghĩ mỗi vị đồng tu ít nhiều cũng đều thông hiểu, biết được sự thù thắng của Pháp Môn này.

Bởi lẽ, do một câu A Di Đà Phật có thể chứng được Pháp Thân bình đẳng, hoặc như trong các Kinh, thân ấy thường được gọi là thanh tịnh Pháp Thân.

Đấy chính là như Ngẫu Ích Đại Sư đã nói trong sách Yếu Giải:

Pháp Môn này thẳng chóng nhất, ổn thỏa và thích đáng nhất, đơn giản và dễ dàng nhất. Không còn có Pháp Môn nào khác, vừa dễ dàng, vừa ổn thỏa, thích đáng bằng Pháp Môn này.

Đấy cũng chính là như Kinh Lăng Nghiêm đã nói:

Bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Chẳng cần nhờ đến phương tiện nào khác, tâm tự được khai ngộ.

Tâm khai là khai ngộ, ngộ nhập thanh tịnh Pháp Thân, ngộ nhập Pháp Giới nhất tướng. Pháp Giới nhất tướng chính là Nhất Chân pháp giới, là cảnh giới được Chư Phật và các vị Đại Bồ Tát đích thân chứng đắc.

Kinh Hoa Nghiêm gọi cảnh giới ấy là Nhất Chân pháp giới. Tuy chúng ta còn chưa chứng đắc, nhưng chỗ này có ích rất lớn cho chúng ta, vì chúng ta có thể dùng tiêu chuẩn ấy để thường xuyên kiểm nghiệm cảnh giới của chính mình.

***