Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

GIỮ GIỚI VÀ PHẠM GIỚI

GIỮ GIỚI VÀ PHẠM GIỚI

Giảng giải: Hoà Thượng Tinh Vân

THƠ NHẮC NHỞ NGƯỜI NIỆM PHẬT

THƠ NHẮC NHỞ NGƯỜI NIỆM PHẬT

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

Giảng giải: Đại Sư Hành Sách

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ NGÔ HUỆ TẾ

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ NGÔ HUỆ TẾ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ TẠ HUỆ LÂM

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ TẠ HUỆ LÂM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ TẠ HUỆ LÂM

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ TẠ HUỆ LÂM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

KHIẾN CHÚNG TA CÓ CHỖ KÝ THÁC, CÓ CHỖ NƯƠNG TỰA.

KHIẾN CHÚNG TA CÓ CHỖ KÝ THÁC, CÓ CHỖ NƯƠNG TỰA.

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá.

MIỄN CƯ TÂM THÀNH KÍNH

MIỄN CƯ TÂM THÀNH KÍNH

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

TÂM BÌNH THÌ NHỌC GÌ TRÌ GIỚI

TÂM BÌNH THÌ NHỌC GÌ TRÌ GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ CHÂU TRÍ MẬU

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ CHÂU TRÍ MẬU

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ MÃ TÔNG ĐẠO

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ MÃ TÔNG ĐẠO

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

CHÚNG ĐẲNG OAN GIA TRÁI CHỦ

CHÚNG ĐẲNG OAN GIA TRÁI CHỦ

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ