Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

PHÁP MÔN NÀY THÍCH HỢP NHẤT CHO CĂN TÁNH CỦA TẤT CẢ CHÚNG SANH

PHÁP MÔN NÀY ĐƯỢC GỌI LÀ NHỊ LỰC PHÁP MÔN

PHÁP MÔN NÀY ĐƯỢC GỌI LÀ NHỊ LỰC PHÁP MÔN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

MƯỜI NĂM HỌC TẬP MỘT BỘ KINH, MỘT PHÁP MÔN

MƯỜI NĂM HỌC TẬP MỘT BỘ KINH, MỘT PHÁP MÔN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

MÌNH PHẢI BIẾT NIỆM PHẬT TU PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

MÌNH PHẢI BIẾT NIỆM PHẬT TU PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá