Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

THẾ GIỚI NÀY LÀ VÔ THƯỜNG KHÔNG BỀN CHẮC, DO KHÔNG HIỂU ĐIỀU NÀY NÊN XƯA NAY TA KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC