Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

KINH ĐIỂN TU HỌC CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

TỊNH ĐỘ NĂM KINH

TỊNH ĐỘ NĂM KINH

Số bài: 8
BỘ KINH TẬP

BỘ KINH TẬP

Số bài: 37
BỘ LUẬT TẬP

BỘ LUẬT TẬP

Số bài: 2
BỘ LUẬN TẬP

BỘ LUẬN TẬP

Số bài: 2
BỘ SỚ TẬP

BỘ SỚ TẬP

Số bài: 3
BỘ SỬ TRUYỆN

BỘ SỬ TRUYỆN

Số bài: 2