Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

PHÁP MÔN NÀY THÍCH HỢP NHẤT CHO CĂN TÁNH CỦA TẤT CẢ CHÚNG SANH

ĐÂY LÀ CHỖ THÙ THẮNG KHÔN SÁNH CỦA PHÁP MÔN NÀY

ĐÂY LÀ CHỖ THÙ THẮNG KHÔN SÁNH CỦA PHÁP MÔN NÀY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không